homeอุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน (Ideal of Life and Self Development)
personperson_add
อุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน (Ideal of Life and Self Development)

ผู้สอน
person
อ. ธนสิทธิ์ คณฑา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน (Ideal of Life and Self Development)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2650

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ความหมายและความสำคัญของชีวิต  การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  มนุษยสัมพันธ์และการดำรงตนในโลกยุคโลกาภิวัตน์ บุคลิกภาพและปรับตัว การพัฒนาตนและคุณธรรมในการพัฒนาตน  การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข  การจัดการคุณภาพชีวิต  การกำหนดอุดมการณ์ของชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)