เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน (Ideal of Life and Self Development)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 ความหมายและความสำคัญของชีวิต  การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  มนุษยสัมพันธ์และการดำรงตนในโลกยุคโลกาภิวัตน์ บุคลิกภาพและปรับตัว การพัฒนาตนและคุณธรรมในการพัฒนาตน  การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข  การจัดการคุณภาพชีวิต  การกำหนดอุดมการณ์ของชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม