homeอุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน (Ideal of Life and Self Development)
person
อุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน (Ideal of Life and Self Development)

ผู้สอน
อ. ธนสิทธิ์ คณฑา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน (Ideal of Life and Self Development)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2650

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ความหมายและความสำคัญของชีวิต  การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  มนุษยสัมพันธ์และการดำรงตนในโลกยุคโลกาภิวัตน์ บุคลิกภาพและปรับตัว การพัฒนาตนและคุณธรรมในการพัฒนาตน  การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข  การจัดการคุณภาพชีวิต  การกำหนดอุดมการณ์ของชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)