ผู้สอน
อนุบาล 2 ธิดานุเคราะห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระดับอนุบาล 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26504

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

                                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับอนุบาล 2

     มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์-จิตใจ   ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประจำวัน ได้แก่

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ซึ่งจะมุ่งส่งเสริมให้เด็กสามารถมีร่างกายแข็งแรงตามวัย เช่น  สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างต่อเนื่องได้  5-10 นาที  ,เล่นและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 10 นาที   เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี เช่น วิ่งและหยุดทันทีโดยเสียการทรงตัวเล็กน้อย  กระโดดขาเดียวอยู่กับที่อย่างต่อเนื่อง    ยืนทรงตัวขาเดียวโดยไม่เสียการทรงตัว  เป็นต้น

2.กิจกรรมสร้างสรรค์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจและมีความสุขกับการทำงานศิลปะ    เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์    ผ่านการทำกิจกรรมด้านศิลปะในรูปแบบต่างๆ   เช่น การคลึงและปั้นเป็นรูปร่างตามจินตนาการ   ร้อยลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้วได้   วาดภาพขีดเขียนอิสระมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง เส้นตรง สื่อความหมายได้บ้าง     สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆได้ วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ และสารมารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ได้  เป็นต้น

3.กิจกรรมเสรี  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เด็กคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา ด้วยการวางแผนการเล่นของตนเอง  ในขณะเดียวกันเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าสังคมด้วยการเล่นกับเพื่อน และผู้อื่น  เช่น  กิจกรรมการเล่นตามมุมในห้องเรียน  โดยมีมุมต่างๆเช่น มุมบ้าน  มุมบล็อก มุมดนตรี  มุมนิทาน  มุมวิทยาศาสตร์   เป็นต้น

4.กิจกรรมเสริมประสบการณ์      เป็นการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนในแต่ละสัปดาห์   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้  ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น

 4.1.การสนทนา อภิปราย เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟัง รู้จักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4.2การเล่านิทาน เป็นการเล่าเรื่องต่างๆเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม

4.3การสาธิต เป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องการให้เด็กได้สังเกตและเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆ

4.4การทดลอง/ปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเพราะได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงฝึกการสังเกตการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและค้นพบด้วยตนเอง                              4.5 การศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง       

 4.6  การเล่นบทบาทสมมติ เป็นการให้เด็กเล่นเป็นตัวละครต่างๆตามเนื้อเรื่องในนิทานหรือเรื่องราวที่กำลังเรียนรู้อยู่

4.7การร้องเพลง เล่นเกม ท่องคำคล้องจอง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและจังหวะทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน              

5.กิจกรรมกลางแจ้ง   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้แสดงออกอย่างอิสระ ได้ออกกำลัง เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ แขน ขา และลำตัว ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคน ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นอิสระ การเล่นเกม และการเล่นการละเล่นแบบไทย

6.กิจกรรมเกมการศึกษา  เป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้    ความคิดรวบยอด  ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ  จัดประเภท  จัดหมวดหมู่  เรียงลำดับ เหตุการณ์ต่างๆจากการเล่นเกมต่างๆ  เช่น  เกมวางภาพต่อปลาย   เกมภาพตัดต่อ    เกมศึกษารายละเอียดของภาพ   เกมจับคู่ภาพเหมือน  เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์  เป็นต้น