เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระดับอนุบาล 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                          กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมของเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล 3

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมมีดังนี้

      1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ซึ่งมีจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบในการเคลื่อนไหว ได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ ฉิ่ง กรับ กลอง ฯลฯ และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง / ตามคำบรรยาย / ตามจินตนาการ / ตามคำสั่ง / การเป็นผู้นำผู้ตาม เป็นต้น

     ตัวบ่งชี้  มฐ. 1.1.2 /  มฐ. 2.4.2/  มฐ. 3.3.1 /  มฐ. 4.3.2

 

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพตามจินตนาการ การระบายสีภาพ การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ การตัด ฉีก ปะ การเป่าสี และประดิษฐ์เศษวัสดุ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเองตามศักยภาพ

     ตัวบ่งชี้  มฐ. 1.2.2  / มฐ. 2.1.1 / มฐ. 2.4.1 / มฐ. 4.5.1 /  มฐ. 4.5.2

 

3. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นต่างๆในห้องเรียน  กิจกรรมการเล่นแต่ละประเภทสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก

    ตัวบ่งชี้  มฐ. 1.2.2 /  มฐ. 1.3.2 /  มฐ. 1.4.1 / มฐ. 2.3.1

 

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด อ่าน เขียน สังเกต คิดวิเคราะห์ และปฏิบัติการทดลองให้เกิด ความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนาโต้ตอบ การซักถามหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็น การเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆของตนเอง มีการปฏิบัติจริงตามกระบวนการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกห้องเรียน

     ตัวบ่งชี้  มฐ. 4.1.1 /  มฐ. 4.1.2 /  มฐ. 4.2.1 / มฐ. 4.3.1 / มฐ. 4.4.1 / มฐ. 4.4.2

 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งและในร่มเพื่อเปิด  โอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการให้เด็กได้เล่นการละเล่นไทยเช่น งูกินหาง มอญซ่อนผ้า เดินกะลา      ม้าก้านกล้วย เป็นต้น โดยยึดหลักความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน

     ตัวบ่งชี้  มฐ. 1.1.2 /  มฐ. 1.2.1 /  มฐ. 1.3.2 / มฐ. 1.4.1 / มฐ. 3.1.1 / มฐ. 3.3.1

 

6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่าง ๆ เช่น เกมภาพตัดต่อ    เกมจับคู่ภาพเหมือน เกมจัดหมวดหมู่ เกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ เป็นการฝึกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดการ  เรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน

     ตัวบ่งชี้  มฐ. 4.2.1 /  มฐ. 4.2.2 / มฐ. 4.2.3 /  มฐ. 4.2.4 / มฐ. 4.4.2 /    มฐ. 4.4.3