ท 21101 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ผู้สอน

ธิดารัตน์ ภวัตพุฒิพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท 21101 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26509

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการฟัง  พูด อ่าน เขียนโดยฟังคำอธิบาย  เรื่องเล่า  นิทาน  ข่าว บทความ  พูดสนทนา  สรุปความ     เล่าเรื่อง  แสดงความคิดเห็น       ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ        อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง            
จับใจความสำคัญระบุเหตุและผล   คำเปรียบเทียบ   ตีความ   ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล  ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้   ลักษณะของเสียงในภาษาไทย   คัดลายมือ  เขียนสื่อสาร  เขียนบรรยาย  เรียงความ   ข้อความ  เขียนแสดงความคิดเห็น  จดหมาย วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  การสรุปความ  ท่องจำ
โดยใช้กระบวนการ ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  วิเคราะห์และสังเคราะห์     กระบวนการกลุ่ม  ปฏิบัติ  การแสดงความคิดเห็น
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และเห็นคุณค่าของการอ่าน  การเขียน   การค้นคว้า  มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ     รักการทำงาน  มีมารยาทในการอ่าน  มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย   อนุรักษ์ความเป็นไทย
 
รหัสตัวชี้วัด
มฐ ท 1.1      ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5
มฐ ท 2.1      ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม1/5, ม.1/6, ม.1/7
มฐ ท 3.1      ม.1/1, ม.1/6
มฐ ท 4.1      ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/5 , ม.1/6
มฐ ท 5.1      ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5
รวม   18  ตัวชี้วัด

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.