เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1902 314 คุณสมบัติของน้ำและลักษณะของน้ำเสีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                    สวัสดี นศ.ทุกคน นี่คือ ชั้นเรียนของรายวิชา 1902 314 การจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี