เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจนจิรา วัชรเวโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะผู้จัดทำ

1.นางสาวเจนจิรา วัชรเวโรจน์ ครู

2.นางสาวมาวินีย์ สุพรรณ์ นักเรียน

3.นางสาวทรรศนีย์ สีทอง นักเรียน

4.นางสาวศศิธร สุขโทน นักเรียน