เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมMicrosoft Excel ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาววาสนา ไทยพ่วง (ครู)

2. นางสาวสิริวรรณ หมั้นเขตวิทย์ (นักเรียน)

3. นางสาวจิราพร เรือนอินทร์ (นักเรียน)

4. นายตันติกร ม่วงการ (นักเรียน)

5. นายนิกร แทนลา (นักเรียน)