เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เรื่อง ข้อมูล) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วชิรกานต์ จันขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

         

          1.  การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  ได้แก่  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา  วางแผนและพิจารณาเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา  เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการค้นหา  บันทึก  และเก็บข้อมูล  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล  พิจารณา  เปรียบเทียบ  ตัดสินใจ  สรุปผลและจัดทำรายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

          2.  การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำขั้นพื้นฐานและสร้างงานเอกสาร  ต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ใช้คำสุภาพและไม่ก่อความเสียหายต่อผู้อื่น

 

 คณะผู้จัดทำ

1.นายกมล จารุพงษ์กุล นักเรียน

2.นายวชิรกานต์  จันขัน ครู

3.นายธีรพัฒน์  หวาดเปีย นักเรียน

4.นางสาวทิพยมาส  บินชัย นักเรียน