เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ข้อมูลและสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาประเภท ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา


ผู้จัดทำ

นางสาวนาตยา  จุ่นสาย นักเรียน

นางสาวณัฐพร  บุญอยู่ นักเรียน

นางสาวเกวลิน  บรรจง นักเรียน

นางสาวจุฑามาศ  คำฟู ครู