ผู้สอน
จุฑามาศ คำฟู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ข้อมูลสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26522

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ข้อมูลและสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาประเภท ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา


ผู้จัดทำ

นางสาวนาตยา  จุ่นสาย นักเรียน

นางสาวณัฐพร  บุญอยู่ นักเรียน

นางสาวเกวลิน  บรรจง นักเรียน

นางสาวจุฑามาศ  คำฟู ครู