เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน เทอม 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน (Writing for Mass Communication)
กลุ่ม 01
ห้องเรียน 19309
เวลาเรียน อังคาร (13.00-14.50)