ผู้สอน
Teacher Suwallaya Ekpitakdamrong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส22101 วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26532

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ สถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ในทางสังคมทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและประเทศในเอเชีย กระบวนการตรากฎหมาย การเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ปัจจัยของการลงทุน การออม การผลิตสินค้า การบริการ แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการคุ้มครองสิทธิขิงตนเองในฐานะผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพึ่งพาและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันการค้าในประเทศ และต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า โดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

            โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอ อธิบาย ความรู้ ศึกษาข้อมูล และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 2.1   ม.2/1-ม.2/4

            มฐ ส 2.2   ม.2/1-ม.2/2

            มฐ ส 3.1   ม.2/1-ม.2/4

            มฐ ส 3.2   ม.2/1-ม.2/4