เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอน Learning Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการเรียนการสอนเรื่อง Microsoft Word ในเรื่องของ 

1. การเรียนรู้ เวิร์ด เบื้องต้น
2. เครื่องมือในโปรแกรมเวิร์ด
3. การฝึกพิมพ์ตามคำบอก
4. การแทรกและรูปภาพ
5. การลงปฏิบัติจริงตามรูปแบบที่กำหนดให้

จัดทำโดย
นางสาวกันทนา   พรมมี 571121101
นางสาวอารยา    แนวภูผา 571121102  (ครู)
นายกิตติพัฒน์   ไวเปีย  571121123
นายสมชาย  มั่นประสงค์  571121126