เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอน Microsoft power point เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

**ผู้เรียนจะได้รับความรู้เรื่อง การใช้งาน Microsoft Power Point เบื้องต้น ตั้งแต่เข้าสู่โปรแกรมจนสามารถสร้างการเคลื่อนไหวและใช้งานได้คล่องแคล้ว

จัดทำโดย

น.ส สุพรรษา  อินจันทร์  571121110 (ครู)

น.ส ธัญญาลักษณ์  ทนทาน 571121128

น.ส สุชาดา ถาวร  571121131

น.ส เกวลี ดียศ  571121112

น.ส ปิยธิดา บุญพาชม