เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอนองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

จัดทำโดย 

1.น.ส. อภิญญา ดีสุข (ครู)

2. น.ส.อำภา หงษ์ยนต์

3. น.ส.สุชาวี อยู่ทอง

4. น.ส. ศิรินยา รอดเกตุ