เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โปรแกรม (Microsoft PowerPoint)คือ การนำเสนอข้อมูล เพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอและปัจจุบันนี้การนำเสนอเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรทางธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก็ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอเพื่อสื่อสารข้อมูล และการดำเนินงานต่างๆ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแนะนำเพื่อการเยี่ยมชม การฝึกอบรม การประชุม หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานทุกระดับจะต้องรู้จักวิธีการนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ

จัดทำโดย

นางสาวอภิชญา สุขใส 571121107 (ครู)

นางสาวพัชรียา แพงโน 571121134 (นักเรียน)

นางสาวพรชิตา ภู่สงค์  571121125 (นักเรียน)

นางสาวจามจุรี  รอดกสิกรรม 571121124 (นักเรียน)