เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Inorganic Chemistry I

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4102103 เคมีทั่วไป 2

ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรและกลุ่มจุดสมมาตร สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก

Group theory; symmetry element and point group; atomic and molecular energy states; term symbols; solid state chemistry and crystal structure