ส22103 วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

Teacher Suwallaya Ekpitakdamrong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ส22103 วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26543

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคม แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รีบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

            โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต อธิบาย โยงความสัมพันธ์ วิจารณ์ อภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ โดยเลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 5.1   ม.2/1-ม.2/2

            มฐ ส 5.2   ม.2/1-ม.2/4

           

 

           

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.