เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส22103 วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            วิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และทางสังคม แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รีบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

            โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต อธิบาย โยงความสัมพันธ์ วิจารณ์ อภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ โดยเลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ส 5.1   ม.2/1-ม.2/2

            มฐ ส 5.2   ม.2/1-ม.2/4