ผู้สอน
HASAN DAUPOR
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Inorganic Laboratory II


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26552

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือควบคู่กัน : 4102322 เคมีอนินทรีย์ 2

การสังเคราะห์และการศึกษาสารอนินทรีย์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ อัลตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โพลาริมิเตอร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีอนินทรีย์ 2

Synthesis and studies of inorganic compounds by instruments e.g. IR spectrophotometer, UV-Vis spectrophotometer and polarimeter; and laboratory that corresponding to Inorganic Chemistry 2 course