เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-1 4942202 เภสัชสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

60-1 4942202 เภสัชสาธารณสุข (ภาค กศ.บป.)

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4942202        เภสัชสาธารณสุข

(Public Health Pharmacy)

2. จำนวนหน่วยกิต                                                         

2(2- 0- 4)       [จำนวน 2 หน่วยกิตรวม โดยบรรยายทฤษฎี 2 คาบต่อสัปดาห์ –

ไม่มีคาบปฏิบัติ – และนักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 4 คาบต่อสัปดาห์]

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555)

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ อ.ดร.วรพล หนูนุ่น

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 5732001 ภาค กศ.บป. (ตกค้าง)

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisite) (ถ้ามี)

รายวิชา 4941102 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข (Biochmistry for Public Health)

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

5 – 10 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านเภสัชสาธารณสุขในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันได้

1.2 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการนำแนวคิดและทฤษฎีทางเภสัชสาธารณสุขในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมได้

1.3 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เชิงทฤษฎีทางเภสัชสาธารณสุข ไปประยุกต์ใช้ด้วยการออกแบบกระบวนการและวิธีการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย สำหรับการวางแผนเพื่อดำเนินงานสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมมากที่สุด สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้


1. คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของงานเภสัชสาธารณสุข โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านเภสัชสาธารณสุข นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยาของสถานบริการ ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสียด้านยา การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการจัดองค์การ แนวทางการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง