59++ 4966905 วิทยานิพนธ์ [ป.โท ส.ม.59 ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
59++ 4966905 วิทยานิพนธ์ [ป.โท ส.ม.59 ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26557

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

59++ 4966905 วิทยานิพนธ์ [ป.โท ส.ม.59 ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

สำหรับ นศ.รหัส 59 

4966906 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (Thesis)
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เน้นแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพ และ/หรือสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินการวิจัยโดยการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ควบคุมคุณภาพ และการนำเสนอผลงานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.