ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

ห้อง E การประกันคุณภาพการศึกษา 1-2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26560

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

      เจตนารมณ์ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎี และหลักการของการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน