เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3612301 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล คุณลักษณะที่ส าคัญของฐานข้อมูล เช่น ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกัน คีย์ และภาษาเรียกค้นฐานข้อมูล (SQL)
ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล การกู้คืนข้อมูลและการควบคุมการใช้งานร่วมกัน และการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ