ผู้สอน
กนกกร ไร่คลองครุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

07 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ม.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26568

สถานศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

บทที่ 1 ความเป็นไทย

บทที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

บทที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมึพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์