ผู้สอน
สุทธิวรรณ สุขแล้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

09 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26569

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

           

                                                                    ว21102   วิทยาศาสตร์ 2

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                                                                เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน โดยการแผ่รังสี สมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสารและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์               องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ปัจจัยทางธรรมชาติ แลการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร้อนรูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม                โดยใช้กระบานการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

  • ประกอบไปด้วยบทเรียนดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

บทที่ 2 แรง

บทที่ 3 การเคลื่อนที่

บทที่ 4 ความเร็วและอัตราเร็ว

บทที่ 5 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

บทที่ 6  พลังงานความร้อน

บทที่ 7 เทอร์มอมิเตอร์และการวัดอุณภูมิ

บทที่ 8 การเกิดพลังงานความร้อน

บทที่ 9 การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

บทที่ 10 ส่วนประกอบของอากาศ

บทที่ 11 อุณหภูมิกับความดันอากาศ

บทที่ 12 ลม

บทที่ 13 เมฆ

บทที่ 14 อุตุนิยมวิทยา