เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

16 วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้         ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

เวลา 1  ชั่วโมง

1.   สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

  สมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ

ย่อมส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

2.   ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

ส2.2       ป.1/1   บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน

                           ป.1/2   ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน

  2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1)  บอกโครงสร้างของครอบครัวได้

2)  บอกบทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้

3)   ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวได้

3.   สาระการเรียนรู้

            1)  โครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

            2)  ความหมายและความแตกต่างของอำนาจตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ในครอบครัวและโรงเรียน

            3)  การใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิ หน้าที่

4.   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  4.1 ความสามารถในการคิด

            1)  ทักษะการเชื่อมโยง

            2)  ทักษะการระบุ

  4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1.   มีวินัย                                                             

  2.   ใฝ่เรียนรู้  

  3.   มุ่งมั่นในการทำงาน

6.   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.   ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมในครอบครัวแล้วซักถามเกี่ยวกับภาพให้นักเรียนช่วยกัน

แสดงความคิดเห็น   เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว

ขั้นสอน

2.   ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างกิจกรรมในครอบครัวของนักเรียนว่ามีกิจกรรมใดที่ทำร่วมกันบ้าง

3.   ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว

4.   ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน จำนวน  4 กลุ่ม ตามความสมัครใจ

5.   ศึกษาความรู้   เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวจากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้

-     กลุ่มที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว

-     กลุ่มที่ 2 ศึกษาความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

-     กลุ่มที่ 3 ศึกษาความรู้เรื่อง บทบาท หน้าที่ และสิทธิของสมาชิกในครอบครัว

-     กลุ่มที่ 4 ศึกษาความรู้เรื่อง การใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่และสิทธิ

6.   ครูให้นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดว่า ครอบครัวขนาดใหญ่ประกอบด้วยใครบ้าง

7.   ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา พูดอภิปรายหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป

8.    ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว อีกครั้ง

9.    ครูให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาทำใบงานที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและ

ใบงานที่ 2 เรื่องครอบครัวของฉัน  เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง

7. การวัดและประเมินผล

    1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

    3. สังเกตการนำเสนอผลงาน

    4. ตรวจผลงานจากใบงาน

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

    1. บัตรรูปภาพ

         - กิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว

         - โครงสร้างของครอบครัวใหญ่

    2. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

    3. ใบงานที่ 1 และ 2

บัตรภาพ กิจกรรมในครอบครัว

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ใบงานที่ 1  เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1.            เมื่อนักเรียนอยู่ในครอบครัว นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร

                                                                                                                                                                                                                      …………………………………………………………………………………………………………………...…..

              ……………………………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………………………………..

              ……………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.            พ่อและแม่ของนักเรียนมีบทบาท หน้าที่อย่างไร

               …………………………………………………………………………………………………………………...…..

              ……………………………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………………………………..

              ……………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.            นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนในครอบครัวอย่างไร

                 …………………………………………………………………………………………………………………...…..

              ……………………………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………………………………..

              ……………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ใบงานที่ 2 เรื่อง ครอบครัวของฉัน

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีครอบครัวของนักเรียน แล้วตอบคำถามตามที่กำหนด

  

1.        ครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.        ครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำร่วมกัน

    .................................................................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................................................