เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

25 ภาษาไทย ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่งข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม
อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
มีมารยาทในการอ่าน