เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

28 คณิตศาสตร์ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0    
บทที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 9
บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9  
บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
บทที่ 5 จำนวนนับ 10 ถึง 20    
บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
บทที่ 7 การวัดความยาว     
บทที่ 8 การชั่ง
บทที่ 9 การตวง      
บทที่ 10   จำนวนนับ 21 ถึง 100
บทที่ 11   การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  
บทที่ 12   เวลา
บทที่ 13   การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 14   การบวกลบระคน