เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

14 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 เนื้อหาประกอบด้วย ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. เศษส่วน ทศนิยม พีชคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ ทิศและแผนผัง รูปวงกลม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่สามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ความยาวรอบรูป พื้นที่และปริมาตร บทประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์