ผู้สอน
นางสาวณภัทรสนันท์ จันทร์น่วม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

12ปฐมวัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26586

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างของหลักสูตร

               เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กำหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจึงกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

                                 1.4.1  การจัดชั้นหรือกลุ่มเด็ก  ให้ยึดอายุเป็นหลักและอาจเรียกชื่อแตกต่างกันไปตาม       หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล เช่น   กลุ่มเด็กที่มีอายุ  3 ปี  อาจเรียกชื่อ อนุบาล 1กลุ่มเด็กที่มีอายุ 4 ปี อาจเรียกชื่ออนุบาล 2    กลุ่มเด็กที่มีอายุ  5   ปี อาจเรียกชื่อ อนุบาล 3 หรือเด็กเล็ก ฯลฯ

                                1.4.2 ระยะเวลาเรียนใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1-3 ปีการศึกษาโดยประมาณ       ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา                                       

                                1.4.3 สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้   ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษาอาจจัดในรูปแบบหน่วยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้งต้องสอดคล้องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย