04 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ผู้สอน

ทัตภูมิ คงวิเชียร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
04 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26588

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้ระบบปฏิบัติการและสามารถนำระบบการจัดการ ฐานข้อมูลมาใช้อย่างมีจิตสำนึกและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 ประเภทของคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 การทำงานของคอมพิวเตอร์

บทที่ 6 หน่วยการทำงานที่สำคัญ

บทที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

บทที่ 8 ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์

บทที่ 9 วิดีโอ คอมพิวเตอร์เบื่องต้น

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.