เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

05 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กำหนดการสอน

หน่วยที่ 1 เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ  จำนวน 6 ชั่วโมง

             แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของผลงานที่ต้องการนำเสนอ

             แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรม Power Point

             แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

             แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

หน่วยที่ 2 เรื่อง การจัดการสไลด์ จำนวน 12 ชั่วโมง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของงานนำเสนอ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งข้อความ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การลบหรือเติมบุลเล็ต

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คัดลอกรูปแบบของข้อความ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การใช้เท็กซ์บ็อกซ์

หน่วยที่ 3 เรื่อง การตกแต่งสไลด์  จำนวน 8  ชั่วโมง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การกำหนดพื้นหลัง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือวาดภาพ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ข้อความศิลป์

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแทรกรูปภาพ

หน่วยที่ 4 เรื่อง เทคนิคการนำเสนอ จำนวน 6 ชั่วโมง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การกำหนดลักษณะการเปลี่ยนภาพ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การกำหนดลักษณะการแสดงของวัตถุ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และวัตถุ

หน่วยที่ 5 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลกราฟแบบง่าย จำนวน 4 ชั่วโมง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การสร้างกราฟ

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ส่วนประกอบของกราฟ

หน่วยที่ 6 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ  จำนวน 4 ชั่วโมง

            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การประยุกต์เพื่อใช้งาน