งานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วรรณิการ์ วงศ์มยุรา

โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชางานขนมไทยตามเทศกาล  ง 20277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี