งานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชางานขนมไทยตามเทศกาล  ง 20277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี