เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานขนมไทยตามเทศกาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง วรรณิการ์ วงศ์มยุรา

โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวดนครศรีธรรมราช

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

วิชางานขนมไทยตามเทศกาล  ง 20277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี