เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

008 : สัมผัสภาษาจีน 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ประโยคที่ยากขึ้น อ่านประโยคและข้อความที่ยาวขึ้นเกี่ยวกับ การซื้อของ  เวลา  สุขภาพ  อาหารและเครื่องดื่ม งานอดิเรก วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว  เน้นเรื่องการออกเสียงจีนกลางให้ได้มาตรฐาน เรียนรู้การใช้คำและหน้าที่ของคำ ความสัมพันธ์ของคำต่างๆในวลีและประโยคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและการเขียน ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและการใช้ไวยากรณ์ โครงสร้างของประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี  เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  ศิลปะ  ดนตรี และสามารถนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น