เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 21102 คอมพิวเตอร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            อธิบาย  การทำงานของคอมพิวเตอร์   บทบาทของคอมพิวเตอร์    และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประวัน รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง

 

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และใช้กระบวนการปฏิบัติ  ในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ

 

            ด้วยความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  และรักความเป็นไทย

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด             มฐ ง 3.1     ม.1/1 - 1/2