เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง32105 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เทอม 1/60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  วัตถุประสงค์ของงาน ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

            ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สร้างงาน  มุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น รักการทำงาน  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ เกิดความเข้าใจ ในการทำงาน  มีแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

รหัสตัวชี้วัด

          มฐ ง 3.1           ม.5/8 , ม.5/9, ม.5/11 

หน่วยการเรียนรู้

  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
  2. รู้จักฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  3. โครงงานคอมพิวเตอร์