เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1042201 : การวัดและประเมินผลการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายของการทดสอบ การวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาทของการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผลการศึกษา การวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ลักษณะของเครื่องมือและเครื่องมือที่ดี การสร้างเครื่องมือวัดผล การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การหาคุณภาพของเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนนจากการทดสอบ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร