เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อัยการ กับ ไทยแลนด์ 4.0

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กรม ศรีบาล

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

-เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสำนักงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี