เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา (Professional Development for Educational Administrator)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัด

การความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา    ความเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ การกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก   การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินและการนำผลการประกันคุณภาพไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

                   Philosophy, concept and educational theory , Professional Administrator’s soul , ideal , duty and knowledge management as a professional. Policy plan and strategy setting in institutional development. Knowledge in law related to educational affairs and role of education administrators leading to internationalization. Priciples and process in Quality Assurance in Education,Internal and External Quality  Assurance ,System of  Quality Assurance in Education, Quality control and audit. Self-Assessment Report .