ผู้สอน
พระสุระชัย เดโชเม็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

03-วิชาพระพุทธศาสนา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26658

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพระพุทธศาสนา 1 รหัสวิชา ส21105

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1

                          ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้
ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ สถาบันหลักของสังคมไทย สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พระพุทธประวัติ เรื่อง ประสูติ เทวทูต 4 การบำเพ็ญทุกรกริยา การแสวงหาความรู้ พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระมหากัสสัปปะ พระอุบาลี พระอนาถบิณฑิก นางวิสาขา ชาดก เรื่องอัมพชาดก ติตติรชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ พระอุตตระหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ( พุทธคุณ 9 ) อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ 5- ธาตุ 4 ,สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม ความหมายและคุณค่า อบายมุข 6 , นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2 กายิก,เจตสิก) คิหิสุข , มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) : ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 ในเรื่องไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ที่ควรบูชา พุทธศาสนสุภาษิต คือ ยํ เว เสวติ ตาสิโท (คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น) อตตนา โจทยตตานํ (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมม กรณํ เสยโย (ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี) ทุราวาสา ฆราทุกขา (เรื่อนที่ครองไม่ดี นำทุกข์มาให้)
เกิดการรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยการบำเพ็ญประโยชน์ รักษาวัด ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก หลักศาสนาพิธี เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยรวม