ผู้สอน
พระครุปรีชากิจจาทร จันทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

18-หน้าที่พลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26661

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้
1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย
1.1 หน้าที่ของพลเมืองดี
1.2 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
2. สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ
2.1 หน้าที่ของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ