เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

12-หน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจัดตั้งและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ การบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและพัทยา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น

   โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการทางสังคม และกระบวนเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา

  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบีบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะและสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ