เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

21-พระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระ ธนากฤต มือชัยภูมิ

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา

1. สามารถกี่ยวกับการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทย

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

3. เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย