เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

11-อาเซียนศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรอาเซียนศึกษาจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในภูมิภาคอาเซียน