เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

10-ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

    คำอธิบายรายวิชา: ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น

            ฝึกทักษะการฟังและอ่านคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย  บทสนทนา  การทักทาย  นิทาน  บทร้อยกรอง  ข่าวสาร  ข้อความเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  เรื่องใกล้ตัว  ประสบการณ์  กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยจับใจความสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านเพื่อตีความ   ฝึกทักษะการพูดและเขียน  ด้วยการถ่ายโอนข้อมูล  พร้อมแสดงความคิดเห็น  ให้เหตุผล  ยกตัวอย่าง  โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ทั้งคำศัพท์  สำนวนภาษา  โครงสร้างทางไวยากรณ์  ประโยค ข้อความ   น้ำเสียง  และกิริยาท่าทาง  ในรูปแบบของการสนทนาโต้ตอบ  บรรยาย  การเปรียบเทียบกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ของภาษาตนเอง   อธิบายนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง  และนำภาษาไปสืบค้นความรู้  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อ   และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ       โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้  มีทักษะที่ดีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน   มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี   เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ   ประกอบอาชีพ   ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

       ผลการเรียนรู้

1. ใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษาได้

2. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ำเสียง พูดโต้ตอบในเรื่องคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำได้

3. นำเสนอข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ เรื่องราวสั้นๆ ได้

4. พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เหตุการณ์ต่างๆ ได้

5. ใช้ภาษา และท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้

6. บอกความเป็นมาของวันคริสมาสต์ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้

7. บอกความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ ประโยคง่ายๆ ได้

8. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

9. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

10. ตระหนักในคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน และนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองได้