เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

19-ประวัติศาสตร์สากล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ได้

2. บอกความสำคัญและอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้

4. ตระหนักในความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ

5. เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากลได้