02- ภาษาบาลี
ผู้สอน

พระมหาไกรสร โคตรหานาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
02- ภาษาบาลี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26672

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์


ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้                 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์มรดกของชาติ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบของสังคม พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พระพุทธประวัติ เรื่อง การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ชาดก เรื่องมิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ การยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของ การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล งานอวมงคล การใช้หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตตนเอง และสังคมโดยรวมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.