เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

05-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิฃา

1.เพื่อให้นักเรียนศึกษาความสำคัญของวิชาพระพุทธศาสนา

2.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการศึกษาหน้าที่พลเมือง

3.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์

4.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง