เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

24-ภาษาบาลี 601

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบทอดภาษามคธที่เป็นพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า

2. เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา