ดนตรี ชั้น ป.5
ผู้สอน

ชัยพร ดำเนิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ดนตรี ชั้น ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26685

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐานการเรียนรู้

ศ 2.1 เข้าใจและสามารถแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าทาง ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ป. 5/1 ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์

ศ 2.1 ป. 5/2 จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ

ศ 2.1 ป. 5/3 อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง

ศ 2.1 ป. 5/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง

ศ 2.1 ป. 5/5 ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย

ศ 2.1 ป. 5/6 ด้นสดง่ายๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถาม - ตอบ

ศ 2.1 ป. 5/7 ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ มาตรฐานการเรียนรู้

ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ป. 5/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่างๆ

ศ 2.1 ป. 5/2 อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.