เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

17-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญของข้อมูล สารสนเทศได้

2. สามารถบอกองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได

4. สามารถบอกวิธีการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ได้

5. สามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้