ผู้สอน
นางสาวสวลี จำเนียรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

17-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26688

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญของข้อมูล สารสนเทศได้

2. สามารถบอกองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได

4. สามารถบอกวิธีการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ได้

5. สามารถบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้